Voorwaarden Matchmaking

 • ARTIKEL 1 – Definities
 • ARTIKEL 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden
 • ARTIKEL 3 – Informatie & Evaluatie
 • ARTIKEL 4 – Kennismaking
 • ARTIKEL 5 – De overeenkomst
 • ARTIKEL 6 – Afkoelingsperiode
 • ARTIKEL 7 – Duur en beëindiging Overeenkomst
 • ARTIKEL 8 – Zorgplicht van de Ondernemer
 • ARTIKEL 9 – Privacybescherming
 • ARTIKEL 10 – Betalingsverplichting van de cliënt(e)
 • ARTIKEL 11 – Overige verplichtingen van de cliënt(e)
 • ARTIKEL 12 – Ontbinding van de Overeenkomst
 • ARTIKEL 13 – Klachten
 • ARTIKEL 14 – Geschillenregeling

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Relatiebemiddeling: dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden.
2. De Ondernemer, hierna te noemen “Quality Partner Search International”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent;
3. Cliënt(e): de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
4. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen cliënt(e) en,bureau, in welke vorm dan ook gesloten.
5. Contactmogelijkheid: de door Quality Partner Search International geboden mogelijkheid aan de Cliënt(e) om contact op te nemen met een potentiële partner. Onder een contactmogelijkheid wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst van Cliënt(e)en.
6. Voorwaarden: de(ze) Algemene Voorwaarden Branchevereniging Singles Keurmerk.

ARTIKEL 2 – TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Quality Partner Search International is verplicht deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst met de Cliënt(e) van toepassing te verklaren en deze voor of bij het sluiten ervan aan de Cliënt(e) ter hand te stellen.

ARTIKEL 3 – INFORMATIE & EVALUATIE

1. Quality Partner Search International verschaft de cliënt(e) vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over:

 1. de door Quality Partner Search International aangeboden vorm(en) van de relatiebemiddeling;
 2. de duur van de overeenkomst;
 3. de te hanteren werkwijze;
 4. het door de cliënt(e) te betalen tarief.

2. De informatie bedoeld in lid 1 dient de Cliënt(e) een goed beeld te geven van hetgeen hij/zij aan diensten van Quality Partner Search International mag verwachten. Quality Partner Search International evalueert het verloop van de bemiddeling regelmatig met de Cliënt(e).

ARTIKEL 4 – KENNISMAKING

Het eerste telefonische of online kennismakingsgesprek tussen Quality Partner Search International en de Cliënt(e) is kosteloos en duurt maximaal een half uur. Indien Quality Partner Search International voor dit gesprek kosten wenst te berekenen, dient dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt aan de Cliënt(e) en dient de Cliënt(e) daarmee vooraf schriftelijk akkoord te gaan.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening begint. In een elektronische omgeving is de Overeenkomst pas gesloten wanneer de Cliënt(e) de bevestiging van totstandkoming van de Overeenkomst heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 – AFKOELINGSPERIODE

De Cliënt(e) die de Overeenkomst buiten de verkoopruimte van Quality Partner Search International heeft gesloten, heeft het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen kosteloos te annuleren. Deze wettelijke bedenktermijn kan door Quality Partner Search International niet worden uitgesloten. Indien Quality Partner Search International op verzoek van de Cliënt al tijdens deze bedenktermijn aanvangt met haar werkzaamheden voor de Client, dan kan in geval van annulering door de Client een vergoeding worden gevraagd, mits de Client daarvoor bij de overeenkomst heeft ingestemd.

ARTIKEL 7 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd en kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien Cliënt(e) geen gebruik meer wil maken van de diensten van Qualiy Partner Search International heeft Cliënt(e) geen recht op terugbetaling van betaalde gelden.
2. De opdracht aan Quality Partner Search International is volbracht als de looptijd van de Overeenkomst is verstreken en/of zodra er in die periode voldoende Contactmogelijkheden zijn geweest.
3. Indien en voor zolang de Cliënt(e) tijdens de looptijd van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via bemiddeling door Quality Partner Search International, deelt hij/zij dat mee aan Quality Partner Search International en zal de bemiddeling door Quality Partner Search International worden opgeschort voor de duur van die relatie. Cliënt(e) kan gedurende die periode geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen en heeft geen recht op terugbetaling van betaalde gelden. De dienstverlening van Quality Partner Search International eindigt in ieder geval met het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst.

ARTIKEL 8 – ZORGPLICHT VAN QUALITY PARTNER SEARCH INTERNATIONAL

Quality Partner Search International verplicht zich ten opzichte van de Cliënt(e) bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed bureau in acht te nemen. Daartoe:

1. bedient Quality Partner Search International zich van vakbekwame kennis,
2. hanteert Quality Partner Search International in geval van relatiebemiddeling een passende selectie en biedt het een redelijk aantal Contactmogelijkheden, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van de Cliënt(e) en de bij het intakegesprek verstrekte informatie.

ARTIKEL 9 – PRIVACYBESCHERMING

1. Quality Partner Search International zal de persoonsgegevens van haar cliënten op een correcte en zorgvuldige manier verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Quality Partner Search International vernietigt de persoonsgegevens van de Cliënt(e) uiterlijk twee jaar na afloop van de Overeenkomst.

ARTIKEL 10 – BETALINGSVERPLICHTING VAN DE CLIËNT

1. De cliënt is verplicht de declaratie van Quality Partner Search International tijdig te betalen.
2. Indien de Cliënt(e) niet tijdig betaalt, is hij/zij in verzuim. Quality Partner Search International stuurt de Cliënt(e) na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering, waarin het de Cliënt(e) op zijn/haar verzuim wijst en stelt hij de Cliënt(e) in de gelegenheid binnen 14
dagen alsnog te betalen. In deze betalingsherinnering worden expliciet de gevolgen van niet-betaling vermeld, waaronder de hoogte van de alsdan te vorderen incassokosten conform de Wet Incassokosten.
3. De Cliënt(e) is niet in verzuim voor zover hij/zij aantoont dat hij/zij bevoegd is zijn/haar betaling op te schorten.

ARTIKEL 11 – OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

1. De Cliënt(e) verplicht zich tot correct gedrag tegenover Quality Partner Search International en de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Cliënt(e) voorgestelde personen.
2. De Cliënt(e) is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van potentiële partners en vrijwaart Quality Partner Search International voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de Cliënt(e).
3. De Cliënt(e) verbindt zich tot medewerking aan de dienstverlening van Quality Partner Search International. Dit betekent onder meer dat de Cliënt(e), nadat een Contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan als de voorgestelde kandidaat dat ook wil. Daarna laat de Cliënt(e) Quality Partner Search International binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgende Contactmogelijkheid wordt verwacht.

ARTIKEL 12 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer een partij de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door Quality Partner Search International van haar zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de Cliënt(e) van zijn/haar plicht om correct te handelen in de zin van artikel 11.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten schriftelijk bij Quality Partner Search International worden ingediend. Quality Partner Search International dient binnen een maand inhoudelijk op de klacht te reageren.
2. Indien Quality Partner Search International niet (tijdig) reageert, kan de Cliënt(e) gebruik maken van de geschillenregeling.

ARTIKEL 14 – GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen de Cliënt(e) en Quality Partner Search International ten aanzien van de Overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Relatiebemiddeling (hierna: “De Commissie”) van de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK).
2. De Commissie hanteert een geschillenreglement dat is te raadplegen op de website www.geschillencommissierelatiebemiddeling.nl en ook kosteloos bij Quality Partner Search International kan worden opgevraagd. De klacht dient uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk bij de Commissie te zijn ingediend. Onder schriftelijk valt ook een elektronische indiening van het geschil via het e-mailadres van de Commissie: info@geschillencommissierelatiebemiddeling.nl.
3. Voor de behandeling van een geschil is klachtengeld verschuldigd conform hetgeen daarover in het Geschillenreglement is bepaald.
4. Naast de Commissie is ook steeds de civiele overheidsrechter bevoegd om geschillen in behandeling te nemen.

 

Quality Partner Search International
Dotterbloemlaan 38
2555 TP Den Haag
Nederland
mail@qualitymatchmaking.com
KvK: 84858443