Voorwaarden Events

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Alexia Robbemont datingcoach (verder te noemen: “Robbemont”), waaronder mede begrepen overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Robbemont werkzaam zijn of waren.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Robbemont, voor de uitvoering waarvan door Robbemont derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten aan Robbemont van deelnemer.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten worden de algemene voorwaarden eveneens langs elektronische weg toegezonden dan wel gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden door middel van het aanvinken hiervan op de website. Op verzoek van de klant worden de algemene voorwaarden kosteloos binnen veertien dagen per post toegezonden.

Artikel 2 – Boeking

 1. Indien een event, masterclass of andere bijeenkomst (online) is geboekt, wordt dit beschouwd als een definitieve reservering. Dit geldt voor alle events.
 2. De overeenkomst tussen de deelnemer en Robbemont voor deelname van een of meerdere events is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Indien de deelnemer niet kan deelnemen om wat voor reden dan ook zal er geen restitutie plaatsvinden van het betaalde bedrag dan wel is het te betalen bedragen door Robbemont opeisbaar.

Artikel 3 – Kosten

 1. De gepubliceerde bedragen zijn per persoon, tenzij anders vermeld. In de bedragen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen en gezamenlijke activiteiten welke in het programma staan vermeld.
 2. Overige kosten of activiteiten op eigen gelegenheid zijn voor eigen rekening.

Artikel 4 – Reisverzekering

 1. De deelnemer is verplicht voor vertrek een deugdelijke reisverzekering af te sluiten. Bij actieve events aanvullend met een relevante dekking.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de events is op eigen risico.
 2. Robbemont noch begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma en/of events binden Robbemont niet.

Artikel 6 – Annulering

 1. Bij annulering bij (buitenlandse) events wordt niets van het boekingsbedrag geretourneerd.
 2. Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen annuleringsverzekering.

Artikel 7 – Annulering door Robbemont

 1. Robbemont behoudt zich het recht voor om (buitenlandse) events in uitzonderlijke gevallen te annuleren. In dat geval worden de deelnemers zo spoedig mogelijk maar
  uiterlijk twee weken van tevoren op de hoogte gesteld. Zij ontvangen hun volledig betaalde boekingsbedrag retour.
 2. Onder deze uitzonderingsgevallen valt onder andere het voorval dat er onvoldoende inschrijvingen zijn om het evenement door te laten gaan.
 3. Robbemont is niet aansprakelijk voor wijzigingen of annuleringen door overmacht of voor enige schade, van welke aard dan ook, die optreedt tijdens events en die toe te rekenen is aan een deelnemer of derde partij op het evenement.

Artikel 8 – Schoon achterlaten van accommodaties

 1. Elke deelnemer is verplicht de hotelkamer/ accommodatie waar hij/zij heeft verbleven in goede staat achter te laten. Bij buitensporig slecht achterlaten van de hotelkamer/ accommodatie zullen de schoonmaak- en herstelkosten op de desbetreffende deelnemers worden verhaald.

Artikel 9 – Deelnemingsvoorwaarde

 1. Tijdens het boeken van het evenement dienen de deelnemers single te zijn. Indien duidelijk wordt dat dit bij boeking niet het geval was, dan kan betreffende deelnemer worden uitgesloten van de aangeboden activiteit.
 2. Bij twijfel van geschiktheid van de deelnemer behoudt Robbemont zich het recht voor zonder opgave van redenen iemand uit te sluiten van deelname. In dat geval wordt de deelnemer hierover ingelicht. Binnen een week zal het boekingsbedrag dan teruggestort worden.
 3. Een deelnemer die tijdens een event last en/of schade berokkent of dreigt te berokkenen aan deelnemers of locatie, kan door Robbemont en/of een van haar begeleiders van (voortzetting van) verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.
 4. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals een paspoort en eventueel een vereist visum
 5. Deelnemer is verplicht om fysieke of mentale problemen, en/of deze verwacht kunnen worden tijdens een reis en/of event, verplicht Robbemont hierover vooraf te informeren.
 6. Indien de deelnemer tekortschiet in de informatieplicht, zoals genoemd onder bovenstaande paragraaf, dan kan Robbemont de deelnemer van (verdere) deelname aan de reis en/of het event uitsluiten. Eventueel daaraan gekoppelde extra kosten kunnen je in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Beeldmateriaal internetsite

 1. Robbemont plaatst soms foto’s en video’s van de gehouden events op de site en op social media. Ook kan beeldmateriaal gebruikt worden op websites van partners. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit kenbaar te maken aan de organisatie. Beeldmateriaal zal Robbemont op verzoek verwijderen, als betreffende persoon duidelijk herkenbaar op het materiaal te zien is. Achternamen van deelnemers zullen nooit zonder toestemming op de site genoemd worden, net zomin als e-mailadressen. Ook zal nooit zonder toestemming een voornaam van iemand worden genoemd in associatie met een foto of video, zodat op de beeltenis van personen na, de privacy gewaarborgd zal blijven.

Artikel 11 – Pers

 1. Het is deelnemers verboden om zonder toestemming van de organisatie informatie die de privacy van deelnemers kan schade via massamedia naar buiten te brengen.